Skelbiamas Marijampolės savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų projektų finansavimo 2021 metais konkursas

Konkurso tikslas – finansuoti Veiklos programas, kuriomis siekiama plėtoti vaikų socializacijos galimybes per mokinių vasaros atostogas, kurti saugią, sveiką poilsio ir ugdymosi aplinką, sudarant sąlygas plėtoti socialinę kompetenciją ir tenkinti pažinimo, lavinimosi bei saviraiškos poreikius.

Projektų finansavimo tikslas – finansuoti vaikų stovyklas, kuriose vaikų vasaros atostogų metu organizuojama neformaliojo vaikų švietimo veikla, vykdoma kartu su maitinimo ir/ar apgyvendinimo paslaugomis, taip pat kitas neformaliojo vaikų švietimo veiklas (neformaliojo vaikų švietimo projektus, edukacines veiklas ir kitus ugdomojo pobūdžio renginius).

Veiklos programas finansinei paramai gauti gali teikti Marijampolės savivaldybėje veikiančios biudžetinės įstaigos ir kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) įteisinta švietimo veikla.

Paraiškas finansinei paramai gauti galima teikti iki birželio 10 d. 17 val.

Veiklos programa gali būti finansuojama, jeigu:

  • veikloje dalyvauja Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, besimokantys pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas,
  • veiklos programos trukmė – ne mažiau 5 kalendorinės dienos. Veiklos programos vienos dienos veiklos trukmė – ne mažiau kaip 2 val.,
  • užtikrinama Veiklos programos dalyvių sveikata ir saugumas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl Karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuostatas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimą V-465 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ ir Sveikatos apsaugos ministerijos 2021 m. gegužes 21 d. sprendimą Nr. V-1168 „Dėl vaikų stovyklų veiklų organizavimo būtinų sąlygų“,
  • veiklos programas vykdo asmenys, turintys teisę dirbti mokytoju, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnį, nėra Veiklos programos dalyvio mokesčio, registracija į Veiklos programą skelbiama viešai.
  • Veiklos programa pagal patvirtintą formą pateikiama vienu iš būdų:
  • pristatoma į Marijampolės savivaldybės administraciją J. Basanavičiaus a. 1;
  • siunčiama laišku adresu: J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė;
  • pateikiama elektroniniu būdu: el. p. administracija@marijampole.lt(skenuota arba pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu).

VEIKLOS PROGRAMA FINANSINEI PARAMAI IŠ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO GAUTI
PAVEDIMO ĮVYKDYMO ATASKAITA
VEIKLOS PROGRAMOS VYKDYMO ATASKAITA
LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLŲ PROGRAMŲ VERTINIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Marijampolės savivaldybės administracija